Da Hjørrings børn delte skole med den tyske værnemagt

Fra wikivendsyssel
Tyske soldaters afrejse fra Østre Skole i Hjørring umiddelbart efter Befrielsen 4. maj 1945. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring B27798
Som dokumentet her viser, var det ikke kun i Hjørring, at værnemagten var til stede på skolerne. Kilde: Hjørring Kommunearkiv.
Ungarske soldater foran Den private realskole på Amtmandstoften i Hjørring 1945. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring B44075.

I 2014 dukkede 22 geværer op under nedgravningen af en spildevandsledning ved Hjørring Private Realskole. Politiet blev tilkaldt og inden længe stod det klart, at det var tyske geværer fra besættelsestiden. Realskolens bygninger, som dengang husede Østre Skole, var nemlig hjem for tyske soldater under besættelsen. Sandsynligvis blev geværerne gravet ned efter Befrielsen, da soldaterne forlod skolen og rejste hjem.[1]

Under besættelsen blev tyske soldater indkvarteret i fx sommerhuse, hoteller, idrætshaller og skoler. Derfor var det ganske almindeligt, at skoleelever måtte dele hus med værnemagten. I Hjørring Kommunearkivs samlinger findes en række spor efter tyskernes tilstedeværelse på skolerne. Af skoleindberetningen for 1944 fremgår blandt andet følgende: Aaret 1944 ligner sin Forgænger med vanskeligheder for Skolen. Undervisningen har været gennemført planmæssigt i de alm. Skolefag, hvorimod det har knebet i Særfagene. Paa Østre Skole har Gymnastiksalen hele Aaret været optaget af den tyske Værnemagt og paa Vestre Skole har salen i enkelte Perioder været anvendt til Indkvartering af tilrejsende Arbejdere.

Af indberetningen fra 1945 kan man læse, at: 1945 har været det vanskeligste for Skolearbejdet i hele Krigsperioden. I februar måtte skolerne lukke, da der manglede brændsel til opvarmning og herefter beslaglagde værnemagten både Østre og Vestre skole, så undervisningen måtte foregå i lånte lokaler andre steder i byen. Den generelle varemangel gjorde desuden undervisningen i hus- og håndgerning særdeles svær at gennemføre. Samtidig med at Østre skole fungerede som indkvartering for soldater, var der i en periode indtil slutningen af maj indkvarteret flygtninge på Vestre Skole.

Da skolerne endelig kunne tages i brug igen, bar de tydeligt præg af de tidligere logerende. Flere steder skulle kraftigt rengøres og sågar renoveres i en sådan grad, at arbejdet først var færdigt ved sommerferiens afslutning. Dette arbejde er dokumenteret i en erstatningssag fra Kontoret for særlige anliggender, hvor det oplyses, at der i perioden 26. marts - 15. maj 1945 var indkvarteret 110 menige soldater og 20 underofficerer på den daværende Hjørring Private Realskole, beliggende Brinck Seidelinsgade. Under rengøringen af skolen fandt man blandt andet et sæt kunstige tænder. Dette ved vi, da der i arkivets samlinger findes en skrivelse, der beskriver et tyveri af en montre med kunstige tænder. I skrivelsen kan vi blandt andet læse følgende: Først nogen Tid efter Tyskernes Kapitulation blev Sagen opklaret, idet Resterne af de fuldstændig ødelagte Tandsæt blev fundet under Oprydningen i den private Realskole her.[2]


Kilder:

https://skoletjenesten.hjoerring.dk/kildepakker-fra-hjoerring-kommunearkiv/besaettelsestiden/ Kildepakke fra Hjørring Kommunearkiv om Besættelsestiden

Historier fra fortid og nutid nr. 45, maj 2020, Hjørring Kommunearkiv, Vendsyssel Historiske Museum

Hjørring Kommunearkiv har arkivalier, billeder, film, tegninger, kort m.m. fra perioden 1842 og frem til i dag. Vi dækker alle sogne, der hører til den nye Hjørring Kommune samt Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal og Hjørring Kommune fra perioden 1970-2007. Arkivalier, der i henhold til arkivloven, er tilgængelige kan lånes til gennemsyn på Historisk Arkivs læsesal, Museumsgade 2, Hjørring. Mail: kommunearkiv@hjoerring.dk, tlf:72333310. Hjemmeside: https://kommunearkiv.hjoerring.dk/