Skallerup-Vennebjerg Husflidskole.

Fra wikivendsyssel


Læs om Skallerup Vennebjerg Husflidskole i 25 års jubilæumsskrift for Lokalhistorisk forening for Lønstrup og Omegn, tryk her - og vent et øjeblik.


Se fotografi fra Husflidskolen i Vennebjerg, tryk her.


Skallerup-Vennebjerg Husflidskole, maj 1908. Fotograf Kirstine Lund. Historisk Arkiv Hjørring.

Lørdag den 18de April 1908. Vendsyssel Tidende.

Skallerup-Vennebjerg

Husflidsforening

lader Søndag den 26de April afholde Ud-

stilling i Foramlingshuset i Nørum over

de i Vinter af kvindelige Husflidselever

tilvirkede Genstande. Ligeledes vil hvad

der er syet ved et Kjolesyningskursus, ledet

af den bekendte Kursusbestyrerinde, Frk.

Steffensen, København, blive fremlagt.

Under Udstillingen, som aabnes Kl. 4 1/2 ,

vil i den lille Sal blive serveret kaffe.

Kl. 5 1/2 bliver, med forventet Tilladelse,

givet Adgang til Tombola samt Fiskeri og

Bortlodning. Kl. 9 Aften fremstilles af

unge Piger et Tableau, ledet af Fru Ram-

busch, hvortil Adgang koster 35 Øre.

gaver til Tombolaen modtages med

Taknemmelighed af Bestyrelsesmedlemmerne,

helst senest den 24de ds.

Paa Bestyrelsens Vegne:

N.J. Jørgensen.


Lørdagen den 2den Maj 1908. Vendsyssel Tidende.

Skallerup, 27. April.

Husflidsudstilling.

I den forløbne Vinter er det

Pigerne, der har gaaet i Husflids-

skole, og der har ikke været faa,

ialt 35. der har været undervist

i Haandarbejde og Bogbinding. Alle

disse Arbejder var i Gaar udstillede

i Forsamlingshuset tillige med en

Del Kjoler fra et kjolesyningskur-

sus, der ligeledes blev afholdt i Hus-

flidskolen, i dette kursus deltog

13 Kvinder. Endelig er der ud-

stillet en Del Haandarbejder, ud-

førte af de ældste Skolepiger, alt i

alt en righoldig Udstilling. Det

store Besøg ved Udstillingen vidner

om Interessen for husfliden, og

der har i Husflidsskolen værret ar-

bejdet med megen Flid og Dygtig-

hed. Magdalene Christensen had

undervist i Haandarbejde, og Kri-

stine Jørgensen i Bogbinding.

For at skaffe Husflidsforeningen

en Del Indtægt, var der med Ud-

stillingen forbundet en Tombola og

en Fiskedam. Begge Steder kunde

Man let komme af med sine Penge,

dog blev Fiskedammen - der forøv-

rigt var kønt dekoreret af Maler

P. Dahl - forholdsvis mest besøgt,

idet der var Bid, hver Gang man

langede Snøren ud. Der var for-

skellige andre Nydelser, saaledes

kunde man købe baade Kaffe og Ci-

garer - alt dyrt; man kunde ogsaa

købe "gode Raad", de var ikke dyre

- hvad de jo ellers plejer at være

- kun 10 Øre Stk.

Til Slutning blev - ligeledes

for at skaffe noget i Husflidsfore-

ningens Kasse - udført en Del Ta-

bleauer, 6 ialt: Svinedrengen, Tor-

nerose, Blindebuk, Elveerkongens

Brud, Spaakonen og Norden. Det

var unge Piger - under der under Fru

Rambusch's Ledelse - udførte alle

de nævnte Tableauer. Alt blev ud-

ført særdeles fint og vakte megen

Begejstring hos Tilskuerne.


Klik på fotografiet et par gange og det bliver stort. Genkender du personer på fotografiet hører jeg gerne fra dig jebrasmussen@gmail.com