1864 krigsdagbog af Jens Nielsen Skallerup-Vennebjerg

Fra wikivendsyssel
1880 Jens Nielsen med familie. Fotograf Andreas Jensen, Hjørring. Privat arkiv

Niels Jensen Jørgensen har skrevet af efter Jens Nielsens dagbog.

2014 har Lis Ahrenkiel skrevet af efter Niels Jensen Jørgensen og sat teksten ind i denne artikel.


Læs beskrivelsen af Jens Nielsens barndom og ungdom, skrevet af Niels Jensen Jørgensen, tryk her.


Herunder er der henvisninger til 6 andre WIKI artikler om 1864 lokalt:

http://vendsysselwiki.dk/index.php/Krigen_i_1864

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_Hjørring_By,_tysk_besættelse

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_i_Skallerup-Vennebjerg_sogn

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigspost_fra_Hjørring

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigsbreve_af_Jens_Nielsen_Skallerup-Vennebjerg

http://vendsysselwiki.dk/index.php/11._Regiment

Plus 1 henvisning:

http://issuu.com/vhmarkiv/docs/historien_bag_en_mindetavle_1864


Jens Nielsen var født 26 maj 1837 på Nordentoft i Sønderlev som den yngste af 4 brødre og en søster.

1869 den 16 marts ægteviedes Jens Nielsen til Else Johanne Nielsen, af Nørum. De købte da gården Lophave i Vennebjerg. Jens Nielsen døde 20. november 1925.
Afrejst fra Hjemmet Søndag Morgen

den 24 Januar 1864, ligget over i Aalborg om

Natten. Dagen efter til Randers via Hobro, logerede

I Randers om Natten, uden Betaling. Afgang

med Jernbanetoget Kl. 7 til Aarhus, ankom-

mer dertil Kl. 9. Frit indkvartereds hos en Bager

Mejer. Beset Malerisamlingen, været paa Raahuset

og i Domkirken.

Afgik med Dampskibet Hekla fra

Aarhus den 28 om Morgenen Kl 7, ankom-

mer til Korsør Kl. 3, afgaaet med Jernbanetog

Kl. 6, ankommen til København Kl. 12½. Lo-

geret hos Jørgen om Natten. De første otte Dage

tilbragte jeg altid min fritid hos min Bro-

der, indtil han afrejste til Armeen den 6 Febr.

I Skoletiden var jeg to Gange til Gudstje-

neste i den smukke Frue Kirken, saavelsom

jeg ogsaa besøgte GarnisonsKirken. Af Sevær-

digheder har jeg besøgt Thorvaldsens Muse-

um og etnografisk Museum. Søndag

Eftermiddag var jeg paa Rundetaarn, hvorfra

man Kunde se over Byen samt Forstæderne,

Øresund og den skaanske Kyst. Næsten

hver Dag træffer jeg Bekendte fra Hjemmet,

hvoriblandt jeg særlig vil nævne Beirotts, og

hans smukke Opførsel overfor mig. Mit Op-

hold i København har været særligt beha-

geligt for mig. I øvrigt bemærkes:

29. Januar. Indkvarteret hos Grosserer Madsen i Rigensgade, hvor foruden var indkvarteret tre Forstærkningsmænd.

30 Jan. Stillet Kl. 8, modtaget Lønning for To Dage. Beset Byen navnlig Kristiansborg Slot.

31. Jan. Stillet Kl. 9 i Sølvgades Depot og modtaget Udrustning.

1 Feb. Begyndt Skolen, marcheret til Husarernes Ridehus, hvor vi skiftevis exer- serer tilligemed 5te Kompagni.

2 Feb. Stillet Kl. 7 Morgen til Kl 11, atter stillet om Eftermiddag fra 2 til 5.

3 og 4 Feb. Intet Nyt.

5 Feb. Modtaget Gevær.

6 Feb. Telegrammer til København om Dannevirkestillingens Opgivelse. Om Aftenen frygtelig Opstandelse i Byen.

7 Feb. Tilstede ved Kvæsthusbroen ved en stor Mængde Syge og Saaredes Ankomst. I Kvartererne skal vi være i Seng Kl 7 Aften.

8 Febr. Exersitsen vedbliver nu uafbrudt fra Kl 7 ¼ til Kl. 2, fra hvilken Tid vi er fri.

9-10-11 Febr. Sædvanlig Exersits.

12 Febr. Skydeøvelser tillige med Fægtning paa Lamme=Fælled.

13 Febr. Skiveskydning.

14 Febr. Stillet til Parade Kl 9 Formiddag.

15 Febr. Sædvanlig Exersits i Ridehuset. Om Eftermiddagen overrasket ved i mit Kvar-

ter at modtage Besøg af Poul fra Knolde. Jeg ledsager ham til Holmens Kanal, hvor jeg

træffer flere bekendte; nemlig Chr. Larsen, Jens P. Jensen med flere.

16-17-18-19-20 Febr. Sædvanlig Exersits afvexlende med Skiveskydning.

21 Febr. Parade Kl. 10, besøgt Thorvaldsens Museum.

22 Febr. Præsentation for Batalionskommandøren Kaptajn Haller.

23-24 Febr. Sædvanlig Exersits.

25 Febr. Aflagt Troskabsed:

26-27 Febr. Exersits og Skydning. Om Aftenen truffet Bekendte paa Banegaarden,

hvoriblandt Ole Chr. Andersen, som blev hos mig om Natten.

28 Febr. Parade.

1-2-3 Marts. Exersits dels i Ridehuset, dels paa Lamme og Østerfælled, afvexlende med Skiveskydning.

4 Marts. Præsentation i Fodgardens Exserserhus Kl 11 Frm. for Skoleforstander Oberst Rothenborg.

5 Marts. Exersits i Ridehuset.

6 Marts. Permission

7 Marts. Exersits

8 Marts. Ligeledes. Om Aftenen Bal I Apollesalen. Flere højtstaaende Officerer

tilstede, varede til Kl. 5 Morgen.

9 Marts. Oplæst Fordelingen til Regimenterne, modtaget Tøj.

10-11-12 Marts. Stillet Kl 7 Morgen og 2 og 6 Efterm.

Fra København afrejste jeg Søndagen

den 13 Marts Kl. 7 Morgen med Jernbanen, passere-

de Stationen Valby, Glostrup, Høje Taastrup og

Hedehusene, Kørte tæt forbi Vridsløselille Fængsel.

Kom til det gamle Roskilde med sin ærværdige

Domkirke med dens tre Spir, videre Stationerne,

St. Vibi og Borup, meget smuk Egn, kom forbi

Købstaden Ringsted og Sorø omgiven af smukke

Skovpartier og Indsøer, endelig Slagelse og dernæst

Korsør, hvor vi ankom Kl. 11.

Paa grund af Stormvejr blev vi indkvar-

teret i Byen, hvor jeg erholdt et meget dueligt

Kvarter, idet jeg fik Kost aldeles uden Betaling.

Da Stormen vedblev om Mandagen, blev

vi atter liggende over til Tirsdag Morgen, da vi

blev indskibet paa Dampskibet Phønix.

Som vi troede Skibet vilde lægge fra Broen,

fik vi Besked, at vi skulde i land igen paa

Grund af Stormens tiltagende Heftighed, og da

den ikke lagde sig før om Aftenen, laa vi alle

over i Byen til Onsdagen den 16 Marts.

Vi afgik da endelig denne Dag med førnævnte

Dampskib om Morgenen Kl 8, passerede Sprogø,

sejlede ind mellem Fyn og Langeland, hvor jeg, da

vi havde et dejligt Vejr, havde Lejlighed til at

beskue det dejlige Fyn ved Sejladsen langs med

Kysten, og forbi Svendborg vedblev Sejladsen helt

til Faaborg, hvorpaa vi forlod den fynske Kyst,

sejlede forbi den lille Ø Lyø, dernæst Ærø lan-

dede derpaa i Hørup Hav.

Indkvarteret om Natten i Landsbyen Horsebøll

den følgende Nat i Ulkebøl

Fredag den 18 Marts først forbi Dybøl Mølle

i dækkede Stillinger, om Natten paa Skansearbejde

i No 2, næste Dag atter i dækkede Stillinger. Om

Aftenen tilbage til Sønderborg, indkvarteret paa

Slottet om Søndagen.

Søndag Aften marsheret ud til Landsbyen

X og indkvarteret der. Derfra Onsdag Efterm. den

23 paa Forpost ud for No 8 om Natten, sovet næ-

ste Dag den 24ende. Følgende Nat samt Dagen

derefter, Langfredag den 25ende, Kørsel i Barakke-

byen overfor Sønderborg, Fredag Nat samt Lørda-

gen den 26ende i Løbegravene ved No 8, derpaa

i Dybølbarakkerne om Natten samt 1ste Paaskedag.

Den 27ende, atter paa Post om Natten i Skandsen No 8.

Om Morgenen den 28ende Kl. 3½, anden Paa-

skedag angreb Fjenden hele Linien og gjorde

navnlig mod centrum gentagne Stormangreb,

som blev tilbageslaaet af Skandserne i Forening

med 10ende Regiment. Kampen varede vel om-

trent i fire Timer. Tilbage om Aftenen til

Barakkerne de følgende 24 Timer.

Tirsdagen den 29ende var Regimentet sam-

let for af Regimentskommandøren at modtage

Overkommandørens Tak for før udviste Tapperhed.

Afmarcheret om Aftenen over til Als til

Landsbyen Lundemark. I Cantonoment der den

30te og 31te Marts. Afmarcheret derfra over paa

Forpost den 1ste April. Kl. 4 Eftm. Talt med

Broder Jørgen paa Marchen forbi Dybbølbarakkerne.

Om Natten over i Løbegravene mellem

Skandserne 1 og 2. Dagen efter frygteligt Bombar-

dement, begyndt at bombardere Sønderborg.

Ligget i Sønderborg i Hotel Hamborg om

Natten under det fortsatte Bombardement. Om

Søndagen almindelig Rømning fra Byen. Felt-

vagten flyttet til Augustenborg.

Om Aftenen den 3 April to gange an-

grebet af Fjenden, Anders Poulsen Møllebygger sav-

net, følgende 24 Timer i Dybbølbarakkerne.

Den 5 April om Aftenen i Løbegravene

paa venstre Fløj, allarmeret om Natten, marcheret

frem for at forstærke Kæden, tilbage igen til

Løbegravene.

Næste Eftermiddag igen Bombardement

paa Sønderborg, om Aftenen marcheret til Broho-

vedet ved Sønderborg, tilbragt Natten og følgende

Dag i Telte, om Eftermiddagen afmarcheret til

Landsbyen Majbøl, Hvil den 10ende April.

Samme Dag afmarcheret til Sønderborg.

Paa Marchen undervejs blev jeg tilbage paa Grund

af en Natten forud stærk opkommen Hovedpine

med Mathed i hele Legemet og uden Appetit.

Derpaa kørt med Kompagniets Vogn tilbage til

Lasarettet i Lysabild. Indlagt der om Natten.

Næste Dag kørt til Augustenborg, og da der ikke

fandtes Plads, blev jeg kørt videre til Nordborg.,

hvor jeg ankom om Aftenen Kl. 10 og blev straks

indlagt. Der forblev jeg til den 21 April,

paa hvilken Dag jeg rejste derfra til Hørup Hav

om Morgenen Kl. 6.

I denne Tid var det, den voldsomme

Kamp om Dybbølskandserne foregik, nemlig

Den 18de April.

Fra Høruphav afsejlede vi derpaa

Kl. 1 Eftm. med det norske Dampskib Nord-

stjernen. Vi sejlede sønden om Ærø, hvor man

kunde se Flækken Marstald, dernæst forbi

den sydlige Kyst af Langeland, videre søn-

den om Laalland med Femern paa Styrbords-

siden. Natten faldt nu paa, og jeg beklagede,

at jeg ikke kunde faa Lejlighed til at se den

naturskønne Møens Klint.

Ved Solens Opgang næste Morgen pas-

serede vi Dragør paa Amager, sejlede derpaa

udenom København nordpaa forbi Hven og

landede i Helsingør om Morgenen Kl. 8 den

22 April og blev indlagt paa Kronborg Slot.

Efter at være blevet udskrevet fra

Lasarettet den 5te Maj, afrejste jeg fra Hel-

singør den 6te om Morgenen Kl. 7½ med Damp-

skibet Ophelia til København, hvor det landede

ved Kvæsthusbroen Kl. 10½.

Jeg blev her indkvarteret paa Husarkasernen

og rejste igen næste Dags Morgen den 7ende

Kl. 7 med Jernbanetoget til Korsør, og blev

Strax udskibet paa Postdampskibet Aurora. Vi an-

løb Svendborg og sejlede derfra til Als, hvor vi

landede i Hørup Hav om Aftenen Kl. 9.

Derfra marcherede jeg til Sønderborg

Ladegaard, hvor Regimentet holdt Hvil i For-

postsiden, hvor jeg ankom Kl. 10 Aften den 7ende Maj.

Den 8ende Maj Om Eftm. trak vi ind

i Sønderborg paa Strandvagt.

9 Maj Om Aftenen efter Afløsningen

marcherede vi ind til Landsbyen Ulkebøl, hvor

de tre første Delinger indkvarteredes paa en Gaard.

10 Maj Indkvarteret paa en anden Gaard Ulkebøl.

11 Maj Om Eftermiddagen blev Vaaben-

stilstandens Afslutning paa en Maaned op-

læst for Kompagniet.

13 Maj Marcherede vi fra Ulkebøl til

Barakkerne ved Vollerup. Exersits der et par

Timer, derpaa videre til Sandbjerg Skov, hvor

vi paany indkvarteredes.

14 Maj Tre Timers Exersits om Formiddagen.

15 Maj (Første Pinsedag) stillet til Appel.

Derfra til Gudstjeneste i Hørup Kirke.

16 Maj Udpeget nogle Kammerater til at

modtage Tapperhedsmedaljen. Kl. 1 afmarcheret

fra Sandbjerg ud paa Forpost ved Alssund

ved Kjær Mark, hvor vi afløste femte Kom-

pagni af samme Regiment.

17 Maj Eftermiddag afløst af 8de Kom-

Pagni, indkvarteret i Kjær Nørremark.

18 Maj Afløste 8de Kompagni

19 Maj Afløst af 8de Kompagni

29 Maj Batalionen afløst af 11 Regiment,

Derpaa afmarcheret gennem Augustenborg til

Landsbyen Sepeløv, hvor 4de Kompagni ind-

kvarteredes.

21 Maj Kort Exersits om Formiddagen.

22 Maj (Søndag) Sundhedsparade om Form. Apel Kl. 5 Eftm.

23 Maj To timers exersits om Form.

24. 25. 26 Maj Exersits to Timer om Form. og en Time om Efterm.

27 Maj Morgen afmarcheret fra Sepeløv til

Landsbyen Hunslev, Appel om Efterm.

28 Maj Exersits.

29 Maj (Søndag) Appel uden Oppakning og Exersits.

30 Maj. Indspiceret af Regimentskommandeuren

Major Gedde ved Hovedgaarden Ritmosegaard.

31 Maj. Skiveskydning. Ordonnants paa Skriver-

stuen i Gammelgaards Kro for Regimentskomman-

døren paa Hovedgaarden Gammelgaard.

1 Juni Regimentet inspiceret af Brigadekom-

mandøren Oberst Bylov. Exersits om Eftm.

2 Juni Batalionsexersits, om Eftermiddagen

afmarcheret fra Hunslev til Landsbyen Helved.

3 og 4 Juni Batalionsexersits paa Exercerpladsen

ved Mosegaard.

5 Juni Besøgt Volmark Kirke. Eftm. Kl. 6

Strandvagt ved Fyens Hav i 24 Timer.

7 Juni Batalionsexersits.

8 Juni Skiveskydning. Kl. 2 om Natten

allarmeret og derpaa afmarcheret til Vollerup Ba-

rakker, hvor hele Regimentet var samlet.

9. 10 Juni I Barakkerne.

11 Juni Afmarcheret til Sønderborg paa Kystvagt.

12 Juni Tilbage til Sandmarks Barakker.

13 Juni Afmarcheret fra Sandmark til Hel-

ved, hvor vi besaa gamle Gravsteder.

14 Juni Lønningsdag og Exersits

15 Juni Betalionsexersits og Badning.

17 Juni. Badning og paa Vagt ved Skansedækket.

18 Juni. Afløst af Dragonerne ved 4de Dragonregiment.

19 Juni. Formiddag Parade, Eftermidag Appel.

20 Juni. Batalionsexercits og Badning.

21 Juni. Batalionsexersits

22 Juni. Revy af 2det Batteri for Brigadekommandøren Oberst Bylov.

23. I Cantonnomentet.

24 Juni. Badning og Exersits.

25 Juni. Afmarcheret til Vollerup Barak-

ker, derfra til Sønderborg Ladegaard. Om Nat-

ten Kl. 12 under Gevær. Bussemandsangreb i

mellem Ladegaarden og Sønderborg. Kl. 2½ tilbage.

26 Juni. Paa Ladegaarden om Morgenen Kl.

omtrent 5 hørte vi Granatkuglernes Knalden.

Kl. 9 afmarcheret gennem Sønderborg ud i Løbe-

gravene som Piketter. Kl. 2 tilbage til Lunds-

mark Barakker. Kl. 9 Aften ind i de forre-

ste Løbegrave.

29 Juni. Tidlig Morgen bragte os en alvor-

ligere Melding. Pludselig lød Geværskud fra

Sandbjerg Skov, ret som man hørte en tromme-

slager, og snart blev vi desvære overbevist om,

at Prøjserne virkelig havde iværksat Overgangen.

Som Ordonnans for Brigadekommandør-

ren var jeg hele Tiden, til Retræten begyndte

paa Landevejen norden for Sønderborg, og var der,

under Granatkuglernes og Kanonkug-

lernes Susen, Vidne til det blodige Skuespil

og den uhyre Overmagt, vi kæmpede imod.

Da Brigadekommandøren senere steg

til Hest ved Lundsmarks Barakker, var min

Bestilling som Ordonnants sluttet, og da Re-

træten den Gang var almindelig paa hele Lin-

nien, var det ikke at tænke paa at komme

til Kompagniet. Med Guds Hjælp naaede

jeg lykkeligt til Kegenæs, hvorfra jeg drog

over til Faaborg med en lille Jagt, hvor vi

ankom om Aftenen.

Efter at jeg i Forening med flere

andre havde været oppe i Byen, gik vi

igen ombord i Jagten og sov til næste Mor-

gen. Ved Middagstid afgik jeg fra Faaborg

tilligemed tre Mand til af Kompagniet, sam-

tidig med en Del af 8de Kompagni. Jeg blev

indkvarteret i Landsbyen Aastrup, hen ved en

Mil Øst for Faaborg.

1 Juli. Regimentet samledes ved Herregaard-

den Nakkebøl. Der blev 4de og 6te Kompagni

oversatte til 3die Kompagni, hvorpaa vi mar-

cherede til Landsbyen Vester Aaby. Truffet Kristen

Nielsen og Jørgen Thomsen.

2 Juli blev jeg tilligemed sex Mand over-

satte til 8de Kompagni, som derefter blev 4de

Kompagni.

3 Juli. Om Morgenen lød Appellen gennem

Byen, og vi marcherede derpaa gennem Faaborg

til Landsbyen Jerup

4 Juli. Atter sammenkaldt ved Appel og afmar-

cheret til Assens. Regimentet indkvarteret i

Byen.

5 Juli. Appel Kl. 6 Morgen. Kl. 6 Eftm. paa

Strandvagt ved Byen.

6 Juli. Kl. 6 om Morgenen Appel, derfra paa

Vagt en Fjerdingvej fra Assens ved Øen Thurø,

Afløst Kl. 6 Aften.

7 Juli. Apel Kl. 6, derpaa afmarcheret til

Landsbyen Sandager, en Milsvej fra Assens. Sam-

me Dag blev oplæst for Regimentet, at General Stejn-

mann udnævnt til Overgeneral, hvorfor Oberst

Kaufmann havde overtaget Kommandoen over

1ste Division i General Steinmanns Sted. Appel

Kl. 5 Eftermiddag.

8 Juli. Appel Kl. 6 Morgen. Kl. 10 paa Kystvagt,

Kl. 3 Eftm. afmarcheret til S.Aaby, cirka tre Fjerdingvej

9 Juli. Appel Kl. 6 Morgen. Nyankomne Re-

krutter indskrevne i Kompagniet, samtidig er-

holdt jeg No 630 ved Kompagniet. Kl. 10 Aften

Appel. Om Natten to gange blind Allarmering.

10 Juli. Kl. 4 Efterm marcheret en halv Mil

til Herregaarden Thybring. Kl. 10 Aften Boviak

i Skoven.

11 Juli. Kl. 9 til Badning. 5 Eftm Lønning.

9 Aften Piketter.

12 Juli. Kl. 3 Morgen tilbage til Kvarteret, 2½

afmarcheret til Landsbyen Hygind, marcheret der-

fra Kl. 2½ Morgen den 13de til Middelfart. Over-

sat til 3die Division under Oberst Vørrishoffer

som Divisionskommandør,

og Oberstløjtnant Rist som Briga-

dekommandør. Indkvarteret i Landsbyen

Svendstrup. Bevouak om Natten.

14 Juli. Præsentation for Brigadekommandøren.

15 Juli. Besøgt Middelfart under Kommando,

Bevouck om Natten.

16 Juli. Inspiceret af Regimentskommandøren.

17 Juli. Kl. 10 Form Sundhedsspektion.

Kl. 4 Eftm marcheret ud i Skoven ved Hinds-

gavl. Kl. 10 Aften Piketter ved Batteriet No 13.

18. Juli. Kl. 3½ Morgen tilbage til Skoven,

Kl. 2 Eftm uddelt Tøj. Kl. 9 Aften Appel. Kl. 12

blind Alarm.

19. Juli. Kl. 2 Eftm. spredte Øvelser i Ter-

rainet paa Hindsgavl Odden. Kl. 10 Aften Piket

ved Batteri No 13.

20 Juli. Afmarcheret ad Odensevejen til Lands-

byen Orte, ankommen dertil Kl. 6 Morgen.

21 Juli. Appel Kl. 5 Eftm.

22 Juli. Appel Kl. 9 Form. besøgt Bekendte

ved 22 Regiment.

23 Juli. Appel Kl. 9 Form., besøgt Orte Kirke.

24 Juli. Appel Kl. 9 Form.

25 Juli. Kl. 7 Morgen Exersits Frobjerg Ban-

ke. Appel til Lønning Kl. 4 Eftm.

26 Juli. Appel Kl. 7 Morgen. Exersits Kl. 3 Eftm.

27 Juli. Appel Kl. 8 Morgen

28 Juli. Kl. 9 Morgen Præsentation for

Brigadekommandøren ved Tappegaard.

29 Juli. Appel Kl. 8 Form. Hvil.

30 Juli. Kl. 2 Morgen afmarcheret fra Orte til

Hindsgavl Skov. Ankommen der Kl. 12 Middag.

Appel Kl. 7 Eftm.

31 Juli Appel Kl. 6 Morgen. Kl. 11 færget over

til Tunø. Kl. 2 Eftm. Øvelser med Overfærgning

over Fænøsund. Kl. 4 indtaget Stilling ved Ky-

sten, bygget Løvhytter. Kl. 7 uddelt Hæderstegn.

1 Aug. Kl. 1 Eftm. paa Arbejde ved Løbegrave-

ne, Kl. 7 flyttet op til Hytten ved Herregaarden.

2 Aug. Kl. 6 Eftm. marcheret til en Bondegaard

nattet over der som Piketter.

3 Aug. Kl. 8½ Morgen færget over til Hindsgavl,

afmarcheret tilbage til Orte.

4 Aug. Appel Kl. 12.

5 Aug. Appel Kl. 7 Form.

6 Aug. Kl. 6 Form. Exersits paa Frøbjerg

Banker. Kl. ? Eftm. Appel.

7 Aug. (Søndag) Gudstjeneste i Orte Kirke,

hvor Dr. teol. Rørdam prædikede. Appel Kl. 6.

8. Aug. Kl. 2 Eftm. bekendtgjord Permissions-

betingelser. Kl. 6 Eftm. Apel.

9 Aug. Apel Kl. 8 Form. Kl. 6 Eftm Lønning.

10 Aug. Kl. 4½ Morgen afmarcheret fra Orte

til Nørre Lyndelse, en meget smuk Landsby

halvanden Mil sydøst for Odense. Appel Kl. 7 Eft.

12 Aug. Kl. 10 Form. afmarcheret til Nyborg,

indskibet paa Dampskibet Jylland, sejlet over

Store Bælt til Korsø, ankommen der Kl. 4, ind-

kvarteret i Byen. Appel Kl. 7 Eftm.

13 Aug. Kl. 5 Morgen afmarcheret gennem

Slagelse til Sorø. Ankommen der Kl. 2, ind-

kvarteret i Byen. Appel Kl. 7 Eftm.

14 August. Appel Kl. 8 Form, beset Aka-

demiet samt dets smukke Have saavelsom

Ingemanns Hus og Gravminderne. Appel Kl.

6½ til Lønning.

15 Aug. Stillet Kl. 8 Form. Oplæst Hs.

Majestat Kongens Proklamation af Regiments-

kommandøren. Kl. 3 Eftm. Appel. Kl. 6

afleveret Patroner.

16 Aug. Kl. 8 Morgen Appel, 9½ afleveret

Geværer, Kl. 3 Eftm. afleveret Resten af Tøjet,

Kl. 6 Lønning og Doktorvisitation.

17 Aug. Kl. 6½ Morgen stillet til Liguida-

tion, afmarcheret til Banestationen. Kl. 10

afgaaet il Korsør, afgaaet

med Dampskib til Aarhus ankommen der

Kl. 6 Eftm. Kørt derfra Kl. 7½ til Randers Ankomst

Kl. 12½ om Natten, videre Kl. 7 Morgen i Hobro

og Kl. 6 Eftm. Ankomst til Aalborg. Kl. 9 Aften

gik Rejsen videre nordpaa fra Nørre Sundby.

19 Aug. Kl. 4 Morgen ankommen til Hjørring.

Hermed slutter Jens Nielsens Dagbog.


Hjemkomst fra Krigen.

Om hans videre Hjemkomst sammen med hans

Ungdomsven og Krigskammerat Kristen Nielsen

Nørremølle har dennes Datter Margrethe Højen-

dahl meddelt følgende som hun har husket

er fortalt af sin Fader. Meddelelsen har jeg

opfattet som følgende:

Efter af Prøjserne i Juni 1864 havde

taget Als, og den danske Hær var indskibet til

Fyen, da blev Far og Jens Nielsen sammen

med flere Soldater i de paafølgende to Maaneder,

der indkvarteret forskjellige Steder paa Fyn

og Sjælland. Uden at der forud var tildelt

nogen Meddelelse om Hjemsendelse, blev denne

pludselig proklameret af Regimentskomman-

døren den 15 August, og allerede Dagen efter,

skulde Uniformerne udleveres. Jens og Far til-

lige med mange andre havde, da de kom

i Millitærklæderne, sendt deres seville Tøj

hjem, og da de ikke var forberedt paa Hjem-

sendelse, maatte de laane eller købe Tøj.

Da Pengene var smaa til at forsyne sig

med Tøj, blev Resultatet, at de forsynedes

med afjaskede Klædninger. Jens Nielsen fik

sig saaledes en meget lys og falmet Støvfrak-

ke, og Far fik en gammel kasseret Kuske-

kappe med mange Opslag ud over Skulderne.

Saaledes udrustet med Paaklæd-

ning stod de to Ungdomsvenner og Krigs-

kammerater den 19de August paa Aldershøj

Bakke vest for Hjørring efter deres to Dages

Hjemrejse dels med Skib dels med Bane og

det sidste Vejstykke fra Randers med Haste-’

køretøj. Det var ikke Jubel og Tak, fordi de

havde lidt og stridt for Fædrelandet, der

havde lydt dem i Møde af Befolkningen,

hvor de kom frem, men derimod havde de

snarere mærket det som en Haan og Foragt,

særlig af de mest begejstede Krigsgale.

De kom naturligvis heller ikke hjem

med Sejr, som i 1848, 49 og 50, da Soldaterne

modtoges med Begejstring og Hyldest, men de havde

vel nok derfor til fulde gjort deres Pligt og maaske

mere end dengang vovet Liv og Lemmer for Land

og for Folk.

De stod altsaa nu de to unge hærdede

Vaabendragere i den tidlige Sommermorgen og

saa vest ud over den kendte Kære hjemlige Egn.

Solen saas lige i Øst at stige op over Horisonten,

og den kastede et straalende Skjær over de kend-

te Steder, som de nu efter de haarde Strabadser

og det sørgelige Udfald havde den Glæde og Lyk-

ke atter at skulle gense, og med inderlig Læng-

sel efter Hjemmene glædede de sig nu til at

møde frem med Uskadte Lemmer, og en Tak og Lyk-

kefølelse optog dem, der overdøvede de Nedværdigheder,

som de havde været udsatte for. De gik saa

videre over Hjørring Markjorder, ned gennem

Krustrup, hvor Bønderne begyndte at røre

paa sig. De kom lige til Tag med ”Ræv Jens”,

da han trak sine Køer over Vejen ud paa

Græsmarken. De hilste, og da han blev klog

paa, hvem de var, bød han dem ind paa

en Kop Morgenkaffe, hvilken Venlighed de

gerne tog imod, da de vel næppe havde nydt

noget i Hjørring, hvor ingen var oppe saa

tidlig. Da Husholdersken kom ind med

Kaffen, og hun hørte, at de var hjemvendte

Krigssoldater, spurgte hun meget troskyl-

digt, om der var nogen af dem, der vidste,

hvordan det var gaaet ”Kren Nørremøl”. Hun

kendte ellers meget godt min Far, men i den

mærkelige Paaklædning, var han bleven hen-

de Aldeles ukendelig. Da de videre hen

ad Vejen hjemad gik ned ad Øster Sav-

møllebakke, stod gamle ”Søren Savmølle”

paa Liver Møllebroen. Da han saa de to

særeste Gespenster komme hen mod sig, hum-

mede han sig ind af Møllerdøren, og da de

kom paa Broen smækkede han Søren i

med Laas og Lukke. Men unge Jens, nu afdø-

de gamle Jens, stod ved et Hushjørne og Rig-

gede, og først da de var kommen helt forbi,

blev han klog paa, hvem de var. Han løb

da og indhentede dem og bød dem hjerte-

lig velkommen hjem, og de tre Ungdoms-

venner nød nu i et kort Samvær med

hinanden Hjemkomstens store Glæde.