Vendsyssel Historiske Museum

Fra wikivendsyssel

Vendsyssel Historiske Museum blev stiftet i 1889 som det 7. lokalhistoriske museum i Danmark. Det var den historie- og især arkæologi- interesserede tandlæge Lønborg Friis, der var primus motor.

I starten havde museet til huse i lejede lokaler i Østergade, hvor også den første udstilling blev vist. Allerede efter et par år måtte man dog flytte ind i et mindre lokale i kælderen under den nye tekniske Skole i Kongensgade. Det var dårlige forhold, og i 1896 lånte man et par lokaler i den gamle skole i Skolegade af Hjørring Kommune. Et par år senere fik man mulighed for at købe nabobygningene, Museumsgade 1 og Skolegade 8. Museet havde nu endelig fået sit eget "hjem".


Ledere af Vendsyssel Historiske Museum
Årstal Navn
1889 - 1912 Tandlæge Lønborg Friis
1912 - 1921 Gymnasielærer R. Thomasen
1921 - 1960 Tandlæge Holger Friis
1960 - 1997 Arkitekt Palle Friis
1997 - 2015 Historiker Mogens Thøgersen
2015 - 2017 Historiker John Rendboe
2017 - 2017 Arkæolog Morten Larsen (konstitueret )
2017 - Historiker Anne Dorthe Holm

I 1900 overgik museet fra at være en forening til at være en selvejendeinstitution, og samtidig skiftede man navn fra "Vendsyssel historiske Samfund" til "Vendsyssel historiske Museum". Det var også derman begyndte at få tilskud til driften fra Staten.


Museumshaven blev anlagt i 1928, og samtidig blev den gamle skolebygning i Skolegade gennembrudt af en portåbning, der herefter kom til at fungere som museets hovedindgang i mange år frem. I museumshaven blev den største genstand, der nogensinde er blevet erhvervet af museet, anbragt - nemlig en del af Sindal gamle Præstegård. 1941 blev der etableret en fast oldtidsudstilling i Museumsgade l, og to år senere blev der indrettet endnu en stor fast udstilling med møbler og kunsthåndværk fra forskellige tider i den gamle Provstegård i Vestergade, en bygning museet havde købt et par år forinden.


I 1959 erhvervede museet endnu en bygning, Museumsgade 2. Der blev indrettet kontorlokaler og magasiner i bygningen, og da Historisk Arkiv fire år senere blev oprettet som en afdeling under museet, fik det også til huse her.

Museet havde hidtil kun modtaget kommunalt tilskud fra Hjørring Kommune, men et par år efter Kommunalreformen i 1970. indgik de daværende kommuner Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå en aftale om samdrift af museet. I forlængelse heraf åbnede museet de efterfølgende år også udstillings steder i disse kommuner.


I 1976 blev der etableret udstillingssted i Hirtshals med fiskeri som tema, og i 1980 åbnede man en afdeling i og ved Rubjerg Knude Fyr med sand og sandflugt som tema. 1987 blev dørene slået op for det levende gjorte husmandssted på Højen i Mosbjerg og året efterblev udstillingen om Andelstidens Landbrug indviet på Bjørnager.

I 2002 måtte man opgive kampen mod sandet ved Rubjerg Knude Fyr, og indrette udstillingssted i Strandfogedgården i Rubjerg i stedet for. I 2005 overtogmuseet driften af Bunkermuseet i Hirtshals, og i 2007 kom det nyeste skud på stammen til, da Hjørring Kommunearkiv blev oprettet som en afdeling under Historisk Arkiv

Den arkæologiske virksomhed ved Vendsyssel Historiske Museam breder sig ud over Hjørring storkommunes område idet man også varetager arkæologien i Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner, og den omfattende arkæologiske virksomhed, som nu har fundet sted gennem 125 år, har betydet at mu seet i dag har oparbejdet en af landets fineste oldtidssamlinger.

Vendsyssel Historiske Museum er et landsdelsmuseum med store samlinger fra området. Museet har fem afdelinger i Vendsyssel og udstillinger seks steder:

Museets afdelinger og udstillings steder

Museet, der er stiftet i 1889, blev statsanerkendt som landsdelsmuseum i 1959 og er siden 1974 drevet som en selvejende institution med støtte fra stat, amt og fra Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal kommune (fra 2007 Hjørring Kommune).

Små og store årstal i museets historie

Jørgen Jacob Lønborg-Friis (1852-1912), Tandlæge og stifter af Vendsyssel Historiske Museum. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.

1889: Vendsyssel historiske Samfund stiftes d. 6. marts 1889 som det 7. lokalhistoriske museum i Danmark med Lønborg Friis som leder.

1889: Den 10. april 1889 vedtager styrelsen med konsul Jørgen H. Nielsen som formand, at modtage et tilbud om leje af lokaler i en ejendom i Østergade. Lejen sættes til 75 kr. årligt.

1889: På industriudstillingen i Hjørring i 1889 bliver nogle af museets genstande for første gang udstillet, bl.a. oldsager, bohave, belysningsgenstande, gamle bøger m.m. Fattigbøssen fra Vrensted Sogn var med på udstillingen.

1890: Den 26. marts 1890 åbner museets første udstilling i lokalet i Østergade for befolkningen. Fremover er der åbent hver lørdag og søndag fra kl. 14-16.

1891: Museet bliver husvilde i 1891, da lokalerne i Østergade bliver solgt. Museet får i stedet overladt et større og et mindre lokale i kælderen under den nye Teknisk Skole, der var under opførelse i Kongensgade.

1892: Den 9. juli 1892 bliver der for første gang indført entréopkrævning på museet: 25 øre pr. person.

1896: Vendsyssel historiske Samfund søger i 1896 byrådet om at få overladt fire rum i den gamle skole (Museumsgade 3). Tilladelsen bliver givet, og ting fra kælderen under Teknisk Skole, der havde problemer med fugt, bliver flyttet.

1898: Sidst på året 1898 kom der planer frem om at købe Realskolen (Museumsgade 1) og de tilhørende lærerboliger (Skolegade 8) af kommunen og spørgsmålet bliver behandlet i byrådet. Byrådet forkaster et tilbud om et køb på 20.100 kr. for i stedet at lade museet overtage bygningen for 15.000 kr.

Museumsgade, Hjørring 1889-1926. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

1900: Den 19. juni 1900 skifter museet vedtægter, så de er i overensstemmelse med de regler, der gælder for statsanerkendte museer. Herefter er museet en selvejende institution ved navn ”Vendsyssel historiske Museum”.

1902: Holger Friis bliver i 1902 ansat som museumsvagt hver lørdag og søndag. Han er 10 år og lønnen er 10 øre om ugen.

1912: Lønborg Friis dør den 1. oktober 1912 af en nyresygdom. Efter Lønborg Friis’ død bliver gymnasielærer R. Thomasen valgt til ny formand for museet og samtidig henstiller man til byrådet at vælge Lønborg Friis’ søn, Valdemar Friis, ind i bestyrelsen.

1921: I februar måned 1921 bliver hele museets ledelse overdraget Holger Friis. Han er da 30 år.

1928: D. 22. november 1928 vedtages det i byrådet at opføre et haveanlæg ved Museumsgade 1 og 3. Den 24. september 1929 bliver omordningen af museet indviet. Busten af Lønborg Friis bliver ved den lejlighed opsat i haven. Den gule bygning bliver gennembrudt af en portåbning, der kommer til at fungere som hovedindgang til museet.

1939: I januar anmoder museets bestyrelse Menighedsrådet om en forhandling angående køb af Provstegården og i 1940 går en storstilet indsamling til køb af bygningen i gang. Holger Friis lægger ud med at give 1.000 kr. Et opråb bliver bragt i avisen den 9. april. Den tyske besættelse bevirker imidlertid, at indsamlingsarbejdet går i stå, og først den 20. maj genoptager man indsamlingen. Hurtigt lykkedes det at skaffe 10.000 kr. Den 1. september bliver man enige med Menighedsrådet om betingelserne for overtagelsen af Provstegården. Det skal ske fra den 1. oktober 1940 mod at betale 10.000 kr. straks, 15.000 kr. den 1. januar 1941 og restbeløbet den 1. april 1941.

Provstegården 1941. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring

1941: I efteråret begynder museet en stor omlægning af de udendørs arealer. Her bliver bl.a. muren omkring urtehaven opført. Hele planen bliver udarbejdet af havearkitekt C. Th. Sørensen, København og i Museumsgade 1 bliver der indrettet en ny kirkesal. Resten af bygningen skal rumme en oldtidsudstilling. Arbejdet bliver først afsluttet i 1942.

1943: Provst Sevaldsen flytter ud af Provstegården, og der bliver etableret udstillinger i hele bygningen. Det er en interiørudstilling af møbler fra forskellige stilperioder. I Provstegårdens køkken bliver der genopført det ildsted, som tidligere var opført på 2. sal i Museumsgade 1. Heromkring bliver arrangeret en udstilling af gammelt køkkentøj.

1960: Museet retter henvendelse til Hjørring byråd om at museet måtte erhverve Museumsgade 2 og den gamle rektorbolig ved Skolegade. I byrådet er der almindelig enighed om at stille Museumsgade 2 til rådighed for museet.

1960: Holger Friis stopper som direktør og overlader posten til sin søn Palle Friis.

Holger Friis, med kraniet af Thomas Bisp, 1975. Fotograf: Svend Thomsen. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.

1964:Lokalhistorisk Samling bliver oprettet som et samarbejde mellem centralbiblioteket og VHM.

1967: Museet får brugsretten over den ejendom ved Bjørnager, som staten overtog efter ejeren Else Krag Andersen.

1972:Museet køber Museumsgade 3 af Hjørring Kommune for 200.000 kr. Samtidig køber man Holger Friis’ hus i Museumsgade 5 for 168.000 kr. Dette hus havde været Holger Friis’ private bolig siden 1929. Dog kunne Holger og Gerda Friis blive boende så længe, de ønskede. Baggrunden for disse to huskøb var en plan om en omordning af museets udstillinger. Tanken var at museets hovedindgang skulle flyttes til Axeltorv.

1975: Museet, der efter kommunesamarbejdet havde overtaget allerede etablerede museumstanker i Hirtshals, påbegynder for alvor planlægningen af udstillinger i bygningen på Vanggaardsgade 10 i Hirtshals. Der bliver indrettet 3 udstillingsafsnit: et fiskerhjem fra 1915, en fiskeriudstilling og et studielokale med bogsamling og billedarkiv. D. 19. maj 1976 bliver museet i Hirtshals indviet.

1976: Under bådhusets udhæng i Tornby opsættes billedtavler med tekst om billeder om Skudehandel og bjergelaug ved Vendsyssels vestkyst.

1980: Den 14. juni åbner museet for første gang dørene for publikum til det nye museum for ”sand og sandflugt” i Rubjerg Knude Fyr.

1981: Museets hovedindgang i Hjørring flyttes fra Skolegade til Museumsgade 3. Porten ud mod Skolegade bliver lukket og det samme gør porten ud mod Axeltorv, så der ikke længere er frit adgang til museets have. Baggrunden herfor var bl.a. tyveri i 1973 af en kanon fra museets have.

1983: Museet overtager en ejendom i Tinpottegyde 6. Her bliver der indrettet værksted.

1984: Museet åbner udstillingen ”Kirker i Vendsyssel”, der er en gennemgribende nyordning af den gamle kirkesal.

1987: Den 30./31 (?) maj åbner kulturminister H. P. Clausen den første etape af museet på Højen i Mosbjerg i form af en informationsudstilling og det genrejste og levendegjorte husmandssted.

1988: Udstillingen om Andelstidens landbrug åbner på Bjørnager i Mosbjerg.

1989: Vendsyssel Historiske Museum fejrer 100 års jubilæum den 6. marts. Jubilæumsåret bliver en bred vifte af begivenheder bl.a. den store udstilling ”Museumsgenstande fra 100 år”, der gav indtryk af, hvad man til skiftende tider har fundet det betydningsfuldt at indsamle.

1992: Museet må opgive kampen mod sandet ved Rubjerg Knude Fyr og lade det stille og roligt begrave fyrbygningerne.

Museumshaven, VHM Hjørring år 2000. Foto: Historisk Arkiv, Hjørring.

1992: Et fælleskommunalt samarbejde om en skoletjeneste ved Vendsyssel Historiske Museum bliver en realitet.

1993: For første gang afholdes Høstdag i Mosbjerg. Arrangementet bliver en succes med næsten 2.000 besøgende. Tre år senere, i 1996 afholdes der første gang Kartoffeldag i Mosbjerg.

1996: I efteråret åbner en ny udstilling i Provstegården om børns legetøj.

1997: Palle Friis stopper som direktør for Vendsyssel Historiske Museum og arkivleder Mogens Thøgersen overtager.

2000: Museet indgår en aftale med ejeren af Strandfogedgården i Rubjerg om leje af bygningen for en 20-årig periode. Bygningen skal bruges til udstillingssted og som erstatning for udstillingen i Rubjerg Knude Fyr. D. 28. juni 2001 åbner de første udstillinger på Strandfogedgården.

2002: Museet ved Rubjerg Knude Fyr lukker. 1. september blev nøglen drejet om og taget afsked.

2004: Museet får lov at låne ejendommen Skolegade 6 af Hjørring Kommune. Her etableres kontorer.

2004: Et nyt udstillingssted på Børglum Kloster åbner. Her udstiller museet sin samling af vogne og kaner.


2005: Museet overtager driften af Bunkermuseet i Hirtshals.

2009: Hele Rubjerg Knude projektet står færdigt i 2009. Hele projektet indeholder formidling i tre aspekter: udstilling, direkte formidling i naturen og formidling via hjemmesiden www.rubjergknude.dk.

2012: Den 27. april åbner ny permanent udstilling i Hirtshals.

2014: VHM fejrer 125 års jubilæum, hvilket bl.a. fejres med udstillingen Skattekisen -125 historier fra Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv. Samme kan Historisk Arkiv fejre 50 års jubilæum.

2015: Mogens Thøgersen stopper som direktør for VHM og afløses i april af John Rendboe

Kilder:

1. Hjørring historie nr. 49, Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum