Kolsmissegade, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Kolsmissegade 1904-1913

Se Danmarksgade.

Ang. oprindelsen til navnet "Kolsmissegade" skriver Carl Klitgaard i "Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. Midte", 2 (1925) i en fodnote (s. 68 f) om "Koldsmeds Agre": "4) Disse Agre synes at have strakt sig fra St. Olai Kirke til Danmarksgade (tidligere Kolsmissegade). "En Ejendom strækker sig fra Algaden og nord til Koldsmisse Agre" (Tgb. 14/11 1700). Navnets sidste Led er utvivlsomt "med"; jvf. Bjørnsmed, Stensmed, Hørmed, Rørmed, Gaasmed, Rannesmed, Sandmed o.s.v. (Hvetbo H.) oldn. mèd, svensk majd, Mærke (jvf. uden Maal og Med). I overført Betydning vil "med" angive en afgrænset Ager eller Mark, og Kolsmeds Agre, der jo laa nærmest ind mod Byen, har maaske været inddiget eller omgivet med Stensætning - og været anvendt til Kaaldyrkning. En Ager nord for St. Olai Kirke kaldtes "Kaalhovedet" (Tgb.1737 fol. 412 b)."