Hjørring Badeanstalter

Fra wikivendsyssel

Mandagen den 25. Juni 1860. Hjørring Amtstidende.


Avertissementer.

Badeanstalten i Hjørring.

Fra imorgen, Løverdagen den 2den Juni, og

fremdeles indtil videre, vil Badeanstalten kunne

benyttes som følger:

af Damer:

hver Mandag, Onsdag og Løverdag Formiddag

fra Kl. 8 til 1, samt Torsdag Eftermiddag fra

Kl. 3 til 7;

af Herrer:

Søndag Formiddag fra Kl. 6 til 12, hver Man-

dag, Onsdag og Løverdag Eftermiddag fra Kl. 3

til 7, Tirsdag og Fredag udelukkende, nemlig

Formiddag fra Kl. 8 til Kl. 1 og Eftermiddag fra

Kl. 3 til 7, samt Torsdag Formiddag fra Kl.

8 til 1.

Regne- og Styrtebade kunne erholdes en Time

tidligere paa Formiddag.

Badene ere, foruden disse: kunstige Søbade,

kreussnacker Bade samt varme og kolde Bade.

Billetter, paa hvilke Priserne ere de samme

som ifjor, erholdes hos Kjøbmand F.D. Hancke.

Tilovers havende Billetter kunne benyttes. Fore

ældre eller Paarørende ville kunne lade 2 Børn

under 10 Aar bade paa en Billet, naar de led-

sages af En af disse.

Hjørring den 1ste Juni 1860.

Directionen.
Lørdagen den 25de Januar 1890. Vendsyssel Tidende.


Hjørring Badeanstalt

med Inventarium samt de til den i Ejen-

dommen værende Mineralvandsfabrik hen-

hørende Maskiner og Redskaber er til

Salg eller til Leje paa favorable Vil-

kaar. Man henvende sig til Gaardejer

M ø r ch i Høngaard eller Partikulier T.

C. N i e l s e n i Hjørring.Torsdag den 26de Juli 1900. Vendsyssel Tidende.

Badeanstalten

paa Aktiebrænderiet i Nørregade

vil være lukket i ca. 14 Dage fra først-

kommende Søndag d. 29. ds., grundet

paa Standsning af Brænderidriften.Læs om spritbrænderierne i Nørregade, Hjørring, tryk her.