Historisk Arkiv, Hjørring

Fra wikivendsyssel
Historisk Arkiv, Museumsgade 2, Hjørring

Historisk Arkiv eller Lokalhistorisk Samling, som det hed i starten, blev indviet den 30. april 1964. Hjørring havde nu fået sit eget by-historiske arkiv, hvor interesserede kunne gå på opdagelse i Hjørrings og det øvrige Vendsyssels historie.

Arkivet blev til ved et samarbejde mellem Vendsyssel Historiske Museum og Centralbiblioteket. Formålet med oprettelsen var at samle bibliotekets lokalhistoriske samling og museets arkivalier og lokalhistoriske fotografier, sådan at der blev ét fælles sted, hvor man kunne henvende sig, hvis man ville vide noget om egnens historie. Arkivet havde i sine første år til huse i et enkelt lokale i Vendsyssel Historiske Museums bygning i Museumsgade 2.

Efter arkivets oprettelse påbegyndtes en indsamling af materiale af forskellig art, og man begyndte arbejdet med at skabe en udklips-samling samt med at få det hele registreret. Samlingerne voksede sig hurtigt større. Mange billeder kom til, der blev indsamlet foreningsarkiver, og det strømmede ind med privat- og virksomheds-arkiver, samt en større mængde kommunale arkivalier. Det hele blev registreret på håndskrevne kartotekskort, der gjorde samlingerne søgbare.

I de 50 år, der er gået, siden arkivet blev oprettet, er der sket rigtig meget. Samlingerne er vokset voldsomt – faktisk fylder de idag så meget, at en stor del af dem må opbevares på fjernmagasiner.

I 1980’erne begyndte man at registrere samlingerne på edb,og idag er hovedparten af dem edb-registreret.

I 2007 blev Hjørring Kommunearkiv oprettet som en afdeling under Historisk Arkiv. Det har naturligvis medført at arkivets samlinger er vokset eksplosivt og det har betydet,at Historisk Arkiv i dag også kan hjælpe borgerne med oplysninger fra de historiske dele af de kommunale arkiver.

Også på det formidlingsmæssige område er udviklingen gået stærkt,ikke mindst i løbet af de seneste år. Siden 2010 har arkivet haft en profil på facebook og har daglig kommunikation med brugere ad denne vej. Siden 2013 har det været muligt at finde en stor mængde historiske oplysninger om Hjørring og omegn via app’en HjørringArkiv og på internetsiden WikiVendsyssel, og ikke mindst er arkivets samlinger blevet direkte søgbare på internettet.


Alt sammen tiltag, som betyder, at borgerne kan få et indblik i det materiale, arkivet råder over, hjemmefra samt bestille oplysninger og evt. skanninger af materiale uden overhovedet at besøge arkivet fysisk.


Små og store årstal i Historisk Arkivs historie

Historisk Arkiv, Hjørring 1981. Erik Frost Steffensen foretager arkivets ekspedition nr. 1000. I baggrunden ses arkivassistent Robert Bindslev.


1964: 30. april ved en reception åbner ”Lokalhistorisk Samling” som er skabt gennem et samarbejde mellem centralbiblioteket og VHM. Arkivet har til huse i museets administrationsbygning i gymnasiets bygning, Museumsgade 2, Hjørring og omfatter historisk og lokalhistorisk bibliotek, avisregistrering, billedsamling samt erhvervs- og personarkiv.

1968: Arkivet får to nye lokaler i Museumsgade 2. Dog er der stadig på grund af pladsmangel placeret materiale rundt omkring i byen på lofter og i ledige kælderlokaler. Samme år fik arkivet et stereoskop-apparat og ca. 60 billeder dertil.

1969: Museet får rådighed over hele bygningen Museumsgade 2 og Historisk Arkiv udbygges yderligere.

Krumme afleverer sine scrapbøger til Historisk Arkiv 1995. Fra venstre: Niels E. Schmidt, Ruth Hedegaard, Palle Friis, Henrik B. Simonsen.

1970: Som følge af kommunesammenlægningen overtager arkivet arkivalierne fra de gamle sognekommuner, som ellers skulle have været afleveret til landsarkivet og i 1971 udvider arkivet endnu engang sin samling. Denne gang i kraft af, at man modtager fotograf Franz Christensens fotosamling med 70.000 glasplader.

1980: Mogens Thøgersen overtager jobbet som arkivleder efter Robert Bindslev.

1982: Frokoststuen i Museumsgade 2 flytter til Museumsgade 3, da Historisk Arkiv vokser og har pladsmangel. Faktisk ender 1982 som arkivets hidtil travleste år. Ifølge Vendsyssel Tidende d. 20/3 1983 nåede arkivet op på 1700 ekspeditioner i løbet af 1982. En udvidelse af medarbejderstaben er derfor nødvendig, så man ansætter bibliotekar Ruth Hedegaard.

1992: Kælderlokalerne under arkivets læsesal i Museumsgade 2 istandsættes og udstyres med kompaktreoler.

1994: Historisk Arkiv får overdraget det såkaldte ”Vendelboarkiv”. Gennem mere end 20 år har grundlæggeren T. M. Sørensen samlet på personalhistoriske oplysninger om personer født i Vendsyssel før folkeregistrenes indførelse i 1925. I årenes løb er det blevet til 114.500 kartotekskort.

1995: Niels "Krumme" Schmidt, som gennem et helt liv har samlet på ting fra Hjørrings kulturliv overlader sine scrapbøger til Historisk Arkiv.

2007: Hjørring Kommunearkiv oprettes som følge af kommunesammenlægningen. Arkivet har til huse i Sindal, men ledes og administreres af Historisk Arkiv.

2009: Historisk Arkiv indvier nye lokaler med ny ekspedition, mikrolæsesal og arbejdslokaler.

Arkivets samlinger

  • Arkivalier: Historisk Arkiv har en stor samling af arkivalier bestående af protokoller, regnskaber og meget andet. Arkivalierne stammer fra private, foreninger, forretningsdrivende, fabrikker med videre.


  • Fotos: Historisk Arkiv har en meget stor samling af billeder bestående af ca. 25.000 positiver og 250.000 negativer, hovedsageligt glasplader. Positiverne er registrerede og kan ses ved besøg på Historisk Arkiv. Negativerne stammer i altovervejende grad fra forskellige erhvervsfotografer i Hjørring, som har efterladt deres store samlinger af negativer, ligesom deres protokoller også kan ses på arkivet.


  • Lydbånd: Historisk Arkiv har en stor samling af lydbånd. De kan indeholde indslag fra radioen, egne interviews med lokale beboere, optagelser af lokale begivenheder og meget mere. En af arkivets ældste optagelser er et indslag fra byrådsmødet den 14. februar i 1914, hvor man ivrigt diskuterer navngivningen af Aalborgvej.


  • Avissamlingen: På Historisk Arkiv findes de fleste aviser, der er udkommet i området, det gælder de 4 typiske partiaviser fra Venstre, De Konservative, De Radikale og Socialdemokratiet. Aviserne findes enten som originale, på mikrofilm eller begge dele. På Historisk Arkiv findes nævnte aviser som originale: Jyske Efterretninger 1767 - 1774, 1777 - 1778, 1781 -1789, 1798 - 1800, 1817 - 1826 og 1828 - 1842 kan læses på mikrofilm, Vendsyssel Tidende 1873-2000, Nordjyske Stiftstidende 2000-, Hjørring Amtstidende1845-1849 1851-1915 1930-1954, Nordjysk Dagblad1915-1929, Hjørring Venstreblad1909-1912, Vendsyssel Venstreblad1913-1952,Hjørring Socialdemokrat 1907-1945, Ny Tid1946-1971. Derudover har arkivet også: Bindslev Avis 1925-1940, Nordjysk Tidende 1936-1941 samt en stor samling af ugeaviser.


  • Udklipssamlingen: Vendsyssel Tidende er systematisk indekseret fra 1873-1974 for lokalt indhold, og artiklerne er emneregistreret i arkivets kortkartotek. Derudover er der løbende men sporadisk registreret artikler om lokale emner i de øvrige aviser. Arkivet har også en meget stor samling af avisudklip fra den tidligere redaktør på Vendsyssel Tidende N. J. Tortzen. En samling som i nogen grad dækker hullet i registreringen af artikler efter 1974, da indekseringen af Vendsyssel Tidende ophørte.


  • Vendelboarkivet: Vendelboarkivet består af ca. 115.000 kartotekskort med oplysninger om personer født i Vendsyssel før 1925, da folkeregistrerne blev indført. Oplysningerne er gennem en lang årrække samlet af nu afdøde, tidligere postmester i Hirtshals Tage Marcmann Sørensen og blev i 1994 overdraget til Historisk Arkiv. Kriteriet for at komme med er som nævnt, at personerne skal være født i Vendsyssel, uanset om de har virket i landsdelen eller ej.


  • Bogsamlingerne: Til Historisk Arkiv er tilknyttet 3 bogsamlinger, som er tilgængelige gennem arkivets læsesal.

1. Museets Fagbibliotek: Fagbiblioteket er et forskningsbibliotek med en samling af arkæologisk og historisk faglitteratur på ca. 11.000 bd. Søgeside til fagbiblioteket findes her.

2. Lokalsamlingen: Lokalsamlingen er på 4.800 bind og oprindeligt skabt af det daværende Centralbibliotek for Hjørring Amt. Den består af litteratur om hele det gamle Hjørring Amt indtil omkring 1974. Herefter omfatter samlingen kun generel Vendsyssellitteratur samt litteratur om de 4 tidligere kommuner: Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal.

3. Jørgen Kaj Bertelsens Vendsysselbogsamling: Samlingen består af ca. 2.000 bind og er en testamentarisk gave fra 1974. Den supplerer lokalsamlingen i stort omfang og rummer desuden mange bibliofile sjældenheder og smukke eksempler på dansk boghåndværk. Samlingen er ikke direkte tilgængelig, men bøgerne kan via et katalog på arkivets læsesal fremtages til brug på læsesalen.

Småtrykssamlingen: Udover bogsamlingerne findes der også en stor samling af småtryk, som f.eks. tidsskriftartikler, små jubilæumsskrifter, tidsskrifter og andet fra foreninger, erhvervsvirksomheder, kopier af arkivalsk materiale etc.

Kilder:

1. www.vhm.dk

2. Vendsyssel Historiske Museum - Skattekisten 125 historier