1864 Hjørring By, tysk besættelse

Fra wikivendsyssel
Hjørring under okupationen i 1864. Dneg. 23762, Historisk Arkiv Hjørring.


Læs om tildragelser og arbejdsvilkår i Skallerup-Vennebjerg under den tyske besættelse i 1864. Teksten er uddrag af hæftet GLIMT skrevet af Niels Jensen Jørgensen.

1864 beretningen kan du læse ved at klikke her.


Klik på billedet et par gange og det bliver større.


Torsdagen den 14de Juli 1864. Hjørring Amtstidende.


-Hjørring, den 14de Juli 1864.

Igaar Formiddags rullede Preusserne, c.

700 Mand af det 52de Regiment og c. 200 blaa

Husarer herind i Byen. Ligesom de selv kom

tause og uden Musik, saaledes fandt de ogsaa

Byens taus og stille. Indkvarteringscommissio-

nen var tilstede paa Raadhuset og Indkvarterin-

gen skete med Hurtighed og man maa vel an-

tage ligelig efter Leilighed og Forhold. Forplei-

ningen er hidtil skeet med Naturalia, men skal

nok fra i morgen forandres til Forpleining hos

Værterne. I den korte Tid, Preusserne have væ-

ret her, har der allerede fundet megen Fluctuation

og Bevægelse Sted iblandt dem. Afdelinger ere

dragne ud i forskjellige Retninger og inat kom

en deel Cavalleri herigjennem. Rygtet gaaer at

mere Militair er i vente. Forøvrigt leve vi, af-

skaarne som vi ere fra hele den øvrige Verden,

udelukkende I Rygternes Tid. Hvorledes det staaer

sig med vore politiske Forhold, herom have vi

slet ingen Efterretning. Preusserne, der vel selv

i Almindelighed kun veed liden Beskeed, fortælle

deels at Fyen er taget med et stort Mandefald

paa begge Sider og deels at den er rømmet af

Vore uden at være besat af Fjenden. Andre for-

tælle at der er afsluttet en 8 Maaneders Vaaben-

hvile. Det er naturligt, at der ikke bør fæstes

mindste Liid til noget af disse Rygter; men at

man med Taalmod maa vente paa at den nu-

værende ulykkelige og yhyggelige Tilstand skal op-

høre.

Efter Forlydende ere Prinds Carl og Gene-

ral v. Falkenstein igaar reiste til Skagen, hvor

den preussiske Ørn formodentlig nu vaier fra

Fyrtaarnet. Skagen skal have en Indqvartering

af c. 1000 Mand.


Herunder er der henvisninger til 6 andre WIKI artikler om 1864 lokalt:

http://vendsysselwiki.dk/index.php/Krigen_i_1864

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigsdagbog_af_Jens_Nielsen_Skallerup-Vennebjerg

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_i_Skallerup-Vennebjerg_sogn

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigspost_fra_Hjørring

http://vendsysselwiki.dk/index.php/1864_krigsbreve_af_Jens_Nielsen_Skallerup-Vennebjerg

http://vendsysselwiki.dk/index.php/11._Regiment

Plus 1 henvisning:

http://issuu.com/vhmarkiv/docs/historien_bag_en_mindetavle_1864