Personlige værktøjer

Skallerup-Vennebjerg Forsamlingsbygning

Fra WikiVendsyssel

Skift til: Navigation, Søgning
1903 Aktie i Skallerup Vennebjerg Forsamlingshus. Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup sogne.
1903 Aktie i Skallerup Vennebjerg Forsamlingshus, bagside. Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn Skallerup-Vennebjerg-Rubjerg-Mårup sogne)
1960 29. juni Skallerup forsamlingshus vdvider. Udklip fra Vendsyssel Tidende, Historisk Arkiv Hjørring.
1969 19. marts Skallerup forsamlingshus er solgt.Udklip Vendsyssel Tidende, Historisk Arkiv Hjørring.
1969 30. maj Skallerup forsamlingshus's overskud fordeles. Avisudklip Vendsyssel Tidende, Historisk Arkiv Hjørring.

Mandagen den 11te Marts 1889. Vendsyssel Tidende.

Forsamlingsbygning i Skallerup.

De Beboere i Skallerup-Vennebjerg, der

have tegnet sig for Aktier i et Forsam-

lingshus, holdt i Gaar en General-

forsamling i Skallerup Skole. Bygningens

Opførelse antages at koste 2000 kr., og

da, der var tegnet 1800, vedtages det at

paabegynde Opførelsen i dette Foraar. der

valgtes en Bestyrelse, der vil have at paase

Bygningens Opførelse, og varetage Aktie-

havernes interesser.Mandagen den 3die Juni 1889. Vendsyssel Tidende.

Paa Skallerup-Vennebjerg For-

samlingsbygning hejsedes Kransen

sidste Onsdag.

Der er , foruden en Sal paa 18 Alens

Længde og 12 Alens Brede, et mindre

Værelse, et Kjøkken og en Gang. Byg-

ningen er nemlig 24 Al. lang.

Midlerne, ca. 2000 Kr, ere tilvejebragte

ved tegning af Aktier a 5 Kr.

Byggeudvalget bestaar af 7 Mænd.

Senere vil der blive valgt en Bestyrelse.

Det gode Eksempel fortjener at blive

efterfulgt i vidt Omfang.Mandagen den 23de September 1889. Vendsyssel Tidende.

Skallerup-Vennebjerg Forsam-

lingshus indviedes den 20de ds. ved et

talrigt Møde, der var begunstiget af det

smukkeste Vejr. Huset, der har kostet

noget over 2000 Kr., er rejst paa Aktier

a 5 Kr., saa at endog Tjenestefolk har

kunnet evne at tage Aktier; dog er det

nærmest liberale og venstresindede Hus-

mænd og Gaardmænd, der har taget

Aktier, og der er enkelte, der har taget

indtil 20 Stkr.

Efter at Aktionærerne havde nydt en

Kop Kaffe i deres ”eget Hus”, der i

Dagens Anledning var pyntet med Flag,

Blomster og Grønt, talte Avg. Kristensen

fra Taars. Han fremdrog det gamle

Sagn om Jyden, der var kommen i Grøf-

ten, og da han vaagner op raaber: ”Her

er a, der er nør, aa hvarhenn er mej

Mapu’s!” At Folk bygge Forsamlings-

huse er Tegn til, at de vaagner, at de

kommer til at kjende sig selv; men saa

kommer Spørgsmaalet: hvar er nør?

hvorhen skal jeg styre? Og til sidst kom-

mer det Spørgsmaal, der for Tiden er

det mest brændende, hvor Folk er vaagne :

det forskrækkelige Madposespørgsmaal (Ar-

bejderspørgsmaalet, Fattigdomsspørgsmaa-

let), der truer med at omstyrte Samfundet

og lægge Civilisationen øde, hvis det ikke

bliver løst paa en retfærdig Maade. Der

er flere Forslag fremme til Løsning af

Spørgsmaalet, og saa godt som alle ere

enige om, at Staten maa tage sig deraf.

Social-Demokraterne, der vil, at Staten

Overtager al Produktion og bliver den

eneste Arbejdsgiver, er de mest bekjendte,

og nu i den senere Tid har Amerikaneren

Henry George faaet mange Tilhængere til

hans Beskatningsforslag, hvorved Told

og alle andre Skatter bortfalder.

Hvis Folk ønskede nærmere Besked paa

disse Ting, vilde han anbefale Pastor

Pommerencke, Vrensted, til at fremføre

denne Sag. Med Hensyn til Forsamlings-

husets Benyttelse vilde han anbefale at

være fordragelige over for de forskjellige

Retninger, politiske som religiøse, og han

haabede, at der vilde blive holdt Legems-

øvelser, uden dette kan Skytteforeninger

ikke trives.

I s h ø j, Jelstrup, paaviste ved flere

Exempler, at Begrebet Lykke ikke er det

samme som at være i Besiddelse af mange

Penge, og han udviklede dette nærmere

ved at benytte Æventyret om den for-

hexede Flynder, der opfyldte Kjællingens

Ønsker, indtil det gik alt for vidt, saa hun

til sidst havnede i Muddergrøften.

Efter Talerne begyndte Musiken, og det

gik lystigt med Dans til langt ud paa

Aftenen.

T. W.Lørdagen den 14de December 1889. Vendsyssel Tidende.

I Skallerup-Vennebjerg For-

samlingshus oplæses Torsdagen den

19de Decbr., Kl.- 5, ”Krigen”, en med

Lysbilleder illustreret Skildring af Vil-

helm Carlsen.Onsdagen den 23de Januar 1890. Vendsyssel Tidende.

Skallerup-Vennebjerg

Forsamlingshus.

Generalforsamling af Aktionærerne

Søndagen den 26de Januar, Eftm.

Kl. 5, hvor det reviderede Byggeregnskab

bliver fremlagt til Godkendelse og Valg

af ny Bestyrelse.

Bestyrelsen.


Tirsdagen den 28de Januar 1890. Vendsyssel Tidende.


I Skallerup-Vennebjerg For-

samlingshus afholdt Aktionærerne for-

leden Generalforsamling. Byggeregnskabet

blev fremlagt og Godkjendtes. Til hele

Byggeforetagendet er medgaaet et Beløb

af 2330 Kr., som paa nogle faa Hundrede

Kroner nær er tilvejebragt ved Tegning

af Aktier a 5 Kr. pr. Stk. Der fore-

toges Valg af Bestyrelse i Stedet for

Byggeudvalget. Følgende Mænd valgtes:

Gdejer. Thomas madsen, Skallerup, Gdejer.

And. Thirup, ibd., Gdejer. Chr. Nielsen,

Nørum, Tømrer Chr. Madsen, ibd., Gdejer.

Chr. Madsen Dahl, ibd., samt Ungkarl

Laur. Christensen, Grimstedbro. Til

Revisorer valgtes Gdejer. Niels Steffen-

sen, Knolde, Skallerup, og Lærer Hansen,

N. Harritslev.Onsdagen den 5te Marts 1890. Vendsyssel Tidende.

Fra Forsamlingshuset i Skallerup.


Afholdsmøde.

Lørdagen den 22. Februar talte Hr.

Smed Jensen fra Horsens her om Af-

holdssagen. Hr. Jensen er en af Afholds-

sagens dygtigste Talsmænd, og hans Fore-

drag vandt ogsaa god Tilslutning her

denne Gang, idet han udtalte, at vi ikke

alene maa søge at komme Drikkeskikken til

Livs for selve Drikkeriets Skyld, men for der-

ved at faa banlyst den Sløvheds, Villie-

løsheds og Ligegyldigheds Aand, der med

den er kommen ind i vort Folk. Gaaende

ud fra et gammelt græsk Sagn skildrede

Foredragsholderen, hvor nødvendig det er

ogsaa at faa dem med, som mener , at de

ikke for deres egen Skyld behøver at gaa

med i Afholdsforeningen, fordi de med

deres Karakteerfasthed kan støtte andre og

svagere Karakterer indenfor Foreningen

og derved bidrage til, at vi i vores lille

Danmark kan faa et handle- og daad-

kraftigt Folk, der kan lægge et alvorligt

Arbejde ind i alt, hvad det har kjært.

Det var Hr. Jensens Fødselsdag, hvor-

for han efter Foredraget af Formanden

for Vennebjerg Afholdsforening blev bragt

en Hjærtelig Lykønskning med tak for det

store Arbejde, han stedse har udført for

Afholdssagen. forsamlingen sluttede sig

hertil ved at rejse sig. Til Slutning

modtog Hr. Jensen den Fødselsdagsgave,

han efter sin Udtalelse helst ønskede, nem-

lig en livlig Tilslutning til Afholds-

foreningen. Mødet var besøgt af ca. 200

Mennesker.


Fattigdomsspørgsmaalet.

Onsdagen den 26. Februar holdt Hr.

Pastor Kristensen fra Taars et Foredrag

her, væsentlig vedrørende Fattigdomsspørgs-

maalet eller det sociale Spørgsmaal, til

hvis heldige Løsning han mente, Enhver,

der vil være et Nutidsmenneske, absolut

maatte være medvirkende. Det er, som

Foredragsholderen udtalte sig, et af de

Spørgsmaal, der nu for Tiden staar i

Forgrunden, og med hvis Løsning selv

en Kejser, i alt fald tilsyneladende beskæf-

tiger sig. Hr. Pastor Kristensen var ikke

enig med Socialisterne – som en vis

Mand havde sagt om ham – i deres

Maade paa at ville hjælpe Arbejderne,

heller ikke ventede han fra Højre _ gjen-

nem Arbejdernes Værn – noget Godt,

skjøndt det raabte højt om at ville hjælpe

Arbejderne til deres Ret ; men helst vilde

han, at Enhver skulde komme til Kundskab

om Henry Georges System, og han lagde

til Slutning en varm Anbefaling ind for

Dansk Arbejdersamfunds Blad ”Program-

met”.

Angaaende den private Godgjørenhed

da udtalte han : ”Naar du giver en

Gave til de Fattige, da henkast den ikke

for dem som noget, Du uden Savn kan

undvære, men giv dem den, som om Du

gav dem et Stykke af Dig selv, vis dem,

at de har Din fulde Sympathi” . De, der

er stillet paa Livets Skyggeside, har i

Hr. Pastor Kristensen en varm og dygtig

Talsmand.


Gymnastikken.

To Gange om Ugen er der her i For-

Samlingshuset Gymnastik, hvortil er ca.

30 Deltagere.

Øvelserne overværes for det meste af

en Del Tilskuere, der ogsaa, siden de

Unge har faaet anskaffet sig en – Gris

- , ere velkomne. Det maa indrømmes,

at Gymnastikerne har gjort god Frem-

gang siden i Efteraaret , da de begyndte,

dog siger de, efter at have overværet

Gymnastikken i Hjøring sidste Lørdag, at

der vil hengaa meget lang Tid, inden de

naar saa vidt, hvad der vel ogsaa er sik-

kert nok, men ét er lige saa sikkert, og det

er, at de ikke af den Grund vil tabe

Modet, men modtage det, de saa i Hjø-

ring, som en Opfordring til om muligt

at tage kraftigere fat. L.Fredagen den 14de November 1890. Vendsyssel Tidende.

Skallerup-Vennebjerg

Skyttekreds.

Gymnastiken begynder førstkommende

Mandag Aften Kl. 6 ½ .